गीर्वाणतरङ्गिणी

बालानां मुग्धभावः

बालानां मुग्धता सर्वान् आकर्षत्येव । अस्माकं गुरुकुले अद्य बालानां मुग्धभावं अधिकृत्य आशुश्लोकरचनस्पर्धा समभवत् । तत्सन्दर्भे मया सह छात्रैः गुम्फितेयं पद्यावली अत्र प्रस्तूयते । किं रे त्वं वद जग्धवानिह मृदं रामो वदत्यग्रजो नैवाम्बाहमनिन्दितो न जघस प्रेक्षस्व कामं मुखम् । इत्येवं प्रसमीक्ष्य बालचरितं तस्थौ स्मयन्ती प्रसूः बालानां किल मुग्धचेष्टितरसैः को वा न सन्तुष्यति ।। – मदीयं पद्यं …

श्री१००८श्रीमत्सत्यात्मतीर्थानां वर्धन्तीमहोत्सवः

सद्यः प्रद्योतनत्विड्विकसितकमलप्रोदयेनैव गोभिः प्रातर्लोकोयाप्तिर्भवति जगति सद्भास्करोद्यत्करैश्चेत् । एवं सत्यात्मतीर्थस्फुटशुचिकमलोद्यन्मनोज्ञोदयेन प्राप्नोत्वानन्दतीर्थागममहदुदयो मन्मनीषाप्रपञ्चे ।।1।। वाग्धाटीशोधिताशः पटुकरणनतासङ्ख्यकोटीश्वरो यः शाटीभाषस्तटी यो भवपृथुजलधेः पाटिताशेषदोषः । टीकाप्रज्ञो नटी यः स्फुटहरिभगवत्पादभावप्रकाशे टीकामाटङ्क्य चित्ते दिशतु पदरतिं श्रीसदात्मा गुरुर्मे ।।2।।

गोकुलम्

प्रातर्यास्यति माधवो मधुपुरीमित्थं मिथो जल्पितम् कर्णाकर्णिकयाकलय्य सहसा सर्वं सदा गोकुलम् । ऊरुन्यस्तकफोणि गण्डविलसत्पाणि प्रकामस्खलद्बा ष्पश्रेणि पदाङ्गुलीविलिखितक्षोणि क्षणेनाभवत् ।। गोकुलं श्रीकृष्णसन्निधानेन प्रेमोत्फुल्ला समुल्लसति । कूजद्भिः विहङ्गमैः, नृत्यद्भिः बर्हिभिः, लुटद्भिः प्लवङ्गमैः, रणद्भिः नूपुरैः, क्वणद्भिः किङ्किणीभिः, झींकुर्वद्भिः कुञ्जरैः, गर्जद्भिः शार्दूलैः, कूर्दद्भिः हरिणैः, झणक्षणायमाणवलयसङ्घट्टनैः, रासोत्सवरताभिः गोपीभिः भुवमवतीर्णं वैकुण्ठपुरमिव शुशुभे वृन्दावनम् । कंसप्रेशितः अक्रूरः श्रीकृष्णं मधुरापुरीं नेतुं समाजगाम । इमां …

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

आत्माश्रमः

स्वागतम् संस्कृतप्रेमिभ्यः । संस्कृतस्योज्जीवनाय रसिकानां तोषाय इयं गीर्वाणतरङ्गिणी प्रवहतु सततम् ।

पञ्जीकरणाय

साक्षात् नवीनलेखानां सूचनाप्राप्तये

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s