गणेशचतुर्थीशुभाशयाः

श्रीजयतीर्थगुरुभ्यो नमः

अम्बाचुम्बितचन्द्रबिम्बवदनं साम्बोर्वपाङ्गोन्नतं

डिम्भाकारमरन्दसम्मधुकरम्भोरुप्रियं नन्दनम् ।

आरम्भाञ्चितसत्पदं कलितविश्वम्भर्तृविश्वम्भरा

भिख्यं नौम्युरुविघ्ननिघ्नममलं रम्भोरुलम्बोदरम् ।।

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: