वामनजयन्तीपर्वणः शुभाशयाः

उन्नीलोत्पललासकाब्जललनापर्यङ्कलासः प्रभु- र्मौर्वीशिञ्जितरञ्जकारवचणः सोमाभमौञ्जीधरः । स्वीयापाङ्गविलासलासितसुरो लावण्यवारां निधिः सौधामोदकरम्भसम्भृतहृदः स्वापाङ्गहासैः क्रियात् ।। (स्वकीयः श्लोकः)

७४ तमं स्वातन्त्र्यदिनाचारणम्

उत्तुङ्गाङ्गसृतिः स्वकीयरभसा गङ्गा ललाटे स्थिता भङ्गाडम्बरसिन्धुसङ्गमहितः श्रृङ्गारवीरुद्ध्रदः । लावण्याब्धिरभङ्गकीर्तिकविभूरुत्तुङ्गशृङ्गिस्फुटो वेदाङ्गागमगम्यलब्धविभवो देशो निजो दीप्यताम् ।।1।। Let Our divine country shine, where the holy Ganga is flowing with full force from the towering peaks of Himalaya. A land which is made serene by the dancing waves of the holy river Sindhu, ever enchanting with lush green forests […]