श्री१००८श्रीमत्सत्यात्मतीर्थानां वर्धन्तीमहोत्सवः

सद्यः प्रद्योतनत्विड्विकसितकमलप्रोदयेनैव गोभिः

प्रातर्लोकोयाप्तिर्भवति जगति सद्भास्करोद्यत्करैश्चेत् ।

एवं सत्यात्मतीर्थस्फुटशुचिकमलोद्यन्मनोज्ञोदयेन

प्राप्नोत्वानन्दतीर्थागममहदुदयो मन्मनीषाप्रपञ्चे ।।1।।

वाग्धाटीशोधिताशः पटुकरणनतासङ्ख्यकोटीश्वरो यः

शाटीभाषस्तटी यो भवपृथुजलधेः पाटिताशेषदोषः ।

टीकाप्रज्ञो नटी यः स्फुटहरिभगवत्पादभावप्रकाशे

टीकामाटङ्क्य चित्ते दिशतु पदरतिं श्रीसदात्मा गुरुर्मे ।।2।।

Published by अन्तरात्मा राचूरि

गीर्वाणवाण्याश्च सदाभिमानी कविर्बुभूषुः पदतर्कपाठी । वेदान्तपीयूषपिपासुरुद्यच्छ्रीकृष्णपादोत्पलमत्तभृङ्गः ।।

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: