वामनजयन्तीपर्वणः शुभाशयाः

उन्नीलोत्पललासकाब्जललनापर्यङ्कलासः प्रभु-

र्मौर्वीशिञ्जितरञ्जकारवचणः सोमाभमौञ्जीधरः ।

स्वीयापाङ्गविलासलासितसुरो लावण्यवारां निधिः

सौधामोदकरम्भसम्भृतहृदः स्वापाङ्गहासैः क्रियात् ।। (स्वकीयः श्लोकः)

Published by अन्तरात्मा राचूरि

गीर्वाणवाण्याश्च सदाभिमानी कविर्बुभूषुः पदतर्कपाठी । वेदान्तपीयूषपिपासुरुद्यच्छ्रीकृष्णपादोत्पलमत्तभृङ्गः ।।

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: