कृष्णाष्टमीपर्वणः शुभाशयाः

वधूकदम्बलास्यहासहासिताासिताननम् ।

मधूदकाधराधृतं वधूधुरीणमानसम् ।

विभावरीविलासकान्तिकान्तकान्तिभासुरम् ।

सुवेणुगीतगाथकं जगद्बलाबलाश्रितम् ।।

महालकालिनादपङ्कजाननेनभासुरम् ।

महोत्सवोत्सुकाङ्गिनं रतिप्रतीक्षणोत्सुकम् ।।

सुगोपिकापिकस्वरस्वनत्वरासरोत्सुकम् ।

विनोदनोदिताबलं निशाविषण्णमानसम् ।।

करेण वेणुरेणुशोणितेन कानितोन्नतम् ।

महारसासमोत्युकोद्रतिप्रियं प्रियंवदम् ।।

महालिकाप्तचन्दनं मरन्दमन्दिताधरम् ।

नमामि नन्दनन्दनं रमाचकोरतन्दिरम् ।।

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: