संस्कृतदिनाचरणस्य शुभाशयाः

श्रीजयतीर्थगुरुभ्यो नमः

बन्धीकृता इन्द्रमुखामराः श्रीर्दितिप्रजागन्धमहेन चेति ।

भुवङ्गता सत्कविमेरुमूर्धविराजिता नापि निवर्ततेधुना ।

जृम्भद्भास्वरशब्दवारशुभगर्भोद्भूतसुस्पष्ट-

सच्छब्दार्थायुगमन्दबोधरसनासीमासमाभासना ।

सन्मेरूत्तमतुङ्गमङ्गलमहामूर्धोल्लसत्पिङ्गला-

नङ्गाशङ्कितसत्किरीटविमला राराज्यते देवगीः ।।

श्रीकृष्णार्पणमस्तु

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: